×

Regulamin

Podstawą działalności Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych jest jego regulamin. Zgodnie z nim Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w celu: rozwijania badań nad historią nauk medycznych i pokrewnych, zwłaszcza nad historią i filozofią medycyny oraz farmacji; popularyzowania wiedzy z zakresu historii nauk medycznych i pokrewnych; opieki nad zabytkami i miejscami związanymi z przeszłością szeroko pojętych medycyny i farmacji; integracji środowiska miłośników historii nauk medycznych; organizowania zjazdów krajowych, konferencji i wystaw, a także współpracy z uczelniami; muzeami, stowarzyszeniami naukowymi i organizacjami społecznymi.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba zainteresowana historią nauk medycznych i pokrewnych, która pragnie współdziałać w realizacji jego celów Towarzystwa. Członków Towarzystwa przyjmuje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkostwo Towarzystwa wygasa w przypadku nieopłacania składki przez trzy lata. Członkowie wywierają wpływ na kierunki jego działalności poprzez walne zgromadzenie, którego uchwały są przyjmowane większością głosów. Ponadto walne zgromadzenie przyjmuje sprawozdania zarządu, wybiera zarząd, dokooptowuje do niego nowych członków, w tym wiceprezesów. Walne zgromadzenie członków może na wniosek zarządu uchwalać nadanie członkostwa honorowego Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla historii nauk medycznych oraz pokrewnych. Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, sekretarza i skarbnika. Jest wybierany przez walne zgromadzenie członków zwyczajnych. Inni członkowie zarządu, w tym wiceprezes lub wiceprezesi, mogą być dokooptowani uchwałą walnego zgromadzenia. Do kompetencji zarządu należy kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z regulaminem oraz uchwałami walnego zgromadzenia członków, a także wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego. Zarząd Towarzystwa ma uprawnienia do zwoływania walnego zgromadzenia członków i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy przyjmowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych zarządu. Środki na działalność stowarzyszenia zwykłego pochodzą ze składek członków. Mogą też pochodzić z darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) i z dotacji. Regulamin uchwalono 1 lutego 2017 r., znowelizowano 21 września 2022 r.